Helpdesk 046 426 27 27

Over HiP Westelijke Mijnstreek

HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de helpdesk van HiP WM bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.

Over de stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek:

De stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek is opgericht op 7-8-2015, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 68390666 met RSIN 855442232 en gevestigd te Sittard-Geleen.

Doelstelling
De stichting beoogt het algemene belang te dienen en heeft daarom ten doel het bevorderen van het welzijn van mensen in nood, ongeacht leeftijd, huidskleur, sociale status, levensopvatting, religie of identiteit. Deze doelstelling is bepaald bij de oprichting van de stichting en is in de statuten  opgenomen.
HiP WM streeft er naar om haar doelstelling zo goed mogelijk te kunnen realiseren in de Westelijke Mijnstreek: zoveel mogelijk mensen zonder of met een beperkt sociaal netwerk en/of gebrek aan voldoende financiële middelen hulp kunnen bieden. Hiervoor werkt de stichting nauw samen met de deelnemers van HiP WM en diverse lokale partijen. De deelnemers van de stichting bestaan uit kerkgenootschappen.

Werkzaamheden en visie
HiP WM verricht de volgende werkzaamheden. Hulpbehoevende mensen uit de Westelijke Mijnstreek, die tot de doelgroep behoren, worden door de helpdesk van HiP WM gekoppeld met hulpbieders. De heldeskmedewerker verricht deze taak.  Het bestuur van de stichting zal zich,  in samenwerking met (betrokken) partijen, inspannen om de primaire doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.  
HiP enthousiasmeert en motiveert kerken en christenen om te helpen waar geen helper is. HiP inspireert en ondersteunt met een lokale helpdesk om hoop en hulp te brengen aan mensen die behoren tot de doelgroep. Deze hulp wordt zo veel mogelijk geboden door vrijwilligers uit de nabije leefomgeving van de hulpvrager. De hulpverlening gebeurt vrij anoniem hetgeen een pré is voor mensen die zich wellicht schamen om hulp te vragen. De hulp die wordt verleend is in principe kortdurend en laagdrempelig van aard. Te denken valt aan hulpvragen zoals een bezoekje bij eenzaamheid, kleine klusjes in huis, hulp bij computer, begeleiding naar het ziekenhuis, etc. De hulp wordt kosteloos geboden.

Afwezigheid winstoogmerk en beloningsbeleid
De stiching HiP WM heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden van de stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden in redelijkheid vergoed. De plaats coördinator ontvangt een vrijwilligersvergoeding van €1.500,-.

Beleidsplan
Het volledig beleidsplan  van de stichting kunt u raadplegen via de volgende link:
https://drive.google.com/file/d/0B0kfp9DMs4H0Zm5XMExPS2V3VEk/view?usp=sharing
Financiële verantwoording
Jaarcijfers 2018